D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De Trinitate : unà cum reliquis illius libris, quibus [Ta Didaktikà], hoc est, quae proprià ad docendum pertinent : continentur Quorum seriem versa pagina indicabit : tomus tertius Cum Indice rerum et sententiarum locupletissimo

C A'(AL, O G V S. De dolhina Chr�na, l.ib , l l I L loclltión�.Lib. VI J. ;De fide & S y111bolo.Ltb. l. . . . . l:nchiqJionaii L f aren a.,. i, i:i, , lrb. I. De eccletiafücis d � maubus. Lib. f. . Pe fide ad Petr.u111 aiaconum,Lib. l. DeTnnime. üb. X V. J2e Gencli ad líteram im�rfeélus.Lib. I, De Gene6 ad füeram. Lib. XII. �mirabilibusf � crz.fcr . ipcµr� � lib.� � f. be a g one Chriiliano. Lrb, I. Pe o pe re m.onachorum. Lib. I. I>efpiritu & ljccraadMarcelhnum. Lib. I, De diuina�oned2monum. Lib. l. · · P,f p íritu & ariirijLl,lb, l. S_peculum. Lib. I. Q!!zfiiunculz:de Tiin�te, De beneditlionibus Iacob Parriarchtt, Sentcnti2,. · · Pagina J, 110 1.82. 19!$ � s s '-77 316 6'4I 6'7o .• �39 ·1-01¡ Jo34 1971 nao 1.J Ji. 1106 1377 1383 . 13,1 IND.EX

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTg=